emmonya

Catalog Product Name Quantity Price Category Supplier
BG300100 Стъклена епруветка 16х150 unit Ask price - emmonya
10071000 PROHYOL 95 5l 66.77 € - emmonya
100802010 GRAM STAIN FOR MICROBIOLOGY 1000 ml 138.67 € - emmonya
100802100 GRAM STAIN FOR MICROBIOLOGY 100 tests 92.45 € - emmonya
100802125 GRAM STAIN FOR MICROBIOLOGY 125 ml 66.77 € - emmonya
100802250 GRAM STAIN FOR MICROBIOLOGY 250 ml 77.04 € - emmonya
100802500 GRAM STAIN FOR MICROBIOLOGY 500 ml 97.58 € - emmonya
10275000 BIO XYLOS - xylene substitute (odourless) 5l 97.58 € - emmonya
10561000 FORMALIN 38-40% 5l 55.21 € - emmonya
105755000 FORMALIN 10% solution pH7.2-7.4 buffered 5l 55.21 € - emmonya
10771000 PROHYOL ABSOLUTE 5l 66.77 € - emmonya
110802100 MASSON TRICHROME STANDARD 100 tests 83.46 € - emmonya
110802100.1 MASSON TRICHROME GOLDNER 100 tests 83.46 € - emmonya
111000210 EOSIN – ACQUEOUS SOLUTION 1% 1000 ml 47.51 € - emmonya
111000210.5 EOSIN – ACQUEOUS SOLUTION 5% 1000 ml 51.36 € - emmonya
111000250 EOSIN – ACQUEOUS SOLUTION 1% 500 ml 44.94 € - emmonya
111000250.5 EOSIN – ACQUEOUS SOLUTION 5% 500 ml 47.51 € - emmonya
111000310 EOSIN – ALCOHOLIC SOLUTION 0.5% 1000 ml 51.36 € - emmonya
111000350 EOSIN – ALCOHOLIC SOLUTION 0.5% 500 ml 47.51 € - emmonya
111002010 EOSIN-PHLOXINE B ALCOHOLIC SOLUTION 1000 ml 51.36 € - emmonya
111002050 EOSIN-PHLOXINE B ALCOHOLIC SOLUTION 500 ml 46.22 € - emmonya
111120010 GIEMSA STAIN 1000 ml 50.08 € - emmonya
111120500 GIEMSA STAIN 500 ml 48.79 € - emmonya
111200 100.1 ALCIAN BLUE pH 1– PAS 100 tests 92.45 € - emmonya
111200010 MAY - GRUNWALD STAIN 1000 ml 47.51 € - emmonya
111200010.1 ALCIAN BLUE pH 1– PAS 1000 ml 205.44 € - emmonya
111200100 ALCIAN BLUE pH 2.5– PAS 100 tests 92.45 € - emmonya
111200101 ALCIAN BLUE pH 2.5– PAS 125 ml 97.58 € - emmonya
111200101.1 ALCIAN BLUE pH 1– PAS 125 ml 97.58 € - emmonya
111200250 ALCIAN BLUE pH 2.5– PAS 250 ml 112.99 € - emmonya
111200250.1 ALCIAN BLUE pH 1– PAS 250 ml 112.99 € - emmonya
111200500 MAY - GRUNWALD STAIN 500 ml 46.22 € - emmonya
111200500.1 ALCIAN BLUE pH 1– PAS 500 ml 146.38 € - emmonya
111273100W LEISHMAN- WRIGHT STAIN 100 tests 100.15 € - emmonya
111273125W LEISHMAN- WRIGHT STAIN 125 ml 60.35 € - emmonya
111273250W LEISHMAN- WRIGHT STAIN 200 ml 65.48 € - emmonya
111273500W LEISHMAN- WRIGHT STAIN 500 ml 82.18 € - emmonya
111300100 ALCIAN YELLOW – TOLUIDINE BLUE 100 tests 75.76 € - emmonya
111300410 DEK – MF 1000 ml 46.22 € - emmonya
111300510 DEK – HN 1000 ml 46.22 € - emmonya
111300910 DEK – HL 1000 ml 46.22 € - emmonya
111316250 HAEMATOCOLOR 200 ml 64.20 € - emmonya
111316500 HAEMATOCOLOR 500 ml 82.18 € - emmonya
111317050 RAPIHEM 100 tests 75.76 € - emmonya
111317100 RAPIHEM 1000 ml 82.18 € - emmonya
111317125 RAPIHEM 2500 ml 154.08 € - emmonya
111317250 RAPIHEM 200 ml 59.06 € - emmonya
111317300 RAPIHEM 5000 ml 265.79 € - emmonya
111317305 LEE stain 100 tests 92.45 € - emmonya
111317325 LEE stain 200 ml 112.99 € - emmonya
111317500 RAPIHEM 500 ml 69.34 € - emmonya
111400250 BRILLIANT CRESYL BLUE 200 ml 52.64 € - emmonya
1114003250 NEW METHYLENE BLUE 200 ml 53.93 € - emmonya
1114003251 MUCICARMIN SOLUTION 200 ml 51.36 € - emmonya
1114003252 MUCICARMIN 100 tests 92.45 € - emmonya
1114003253 ADENOCARMIN ( MODIFIED MUCICARMIN ) 100 tests 92.45 € - emmonya
111400500 BRILLIANT CRESYL BLUE 500 ml 68.05 € - emmonya
111401000 BRILLIANT CRESYL BLUE 1000 ml 104.00 € - emmonya
111501250 CARMALAUM MAYER 200 ml 64.20 € - emmonya
111501510 LUGOL SOLUTION 1000 ml 77.04 € - emmonya
111501550 LUGOL SOLUTION 500 ml 64.20 € - emmonya
111501550-250 LUGOL SOLUTION 250 ml 56.50 € - emmonya
111600210 MAYER’S HAEMATOXYLIN 1000 ml 51.36 € - emmonya
111600250 MAYER’S HAEMATOXYLIN 500 ml 46.22 € - emmonya
111600410 HARRIS’S HAEMATOXYLIN 1000 ml 51.36 € - emmonya
111600450 HARRIS’S HAEMATOXYLIN 500 ml 48.79 € - emmonya
111601310 GILL’S I HAEMATOXYLIN 1000 ml 52.64 € - emmonya
111601350 GILL’S I HAEMATOXYLIN 500 ml 48.79 € - emmonya
111601410 GILL’S II HAEMATOXYLIN 1000 ml 55.21 € - emmonya
111601450 GILL’S II HAEMATOXYLIN 500 ml 48.79 € - emmonya
111601510 GILL’S III HAEMATOXYLIN 1000 ml 61.63 € - emmonya
111601550 GILL’S III HAEMATOXYLIN 500 ml 56.50 € - emmonya
111601610 CARAZZI HAEMOTOXYLIN 1000 48.79 € - emmonya
111601650 CARAZZI HAEMOTOXYLIN 500 44.94 € - emmonya
112000010 METHYLENE BLUE LӦFFLER 1000 ml 53.93 € - emmonya
112000500 METHYLENE BLUE LӦFFLER 500 ml 50.08 € - emmonya
112220010 PAPANICOLAU OG6 1000 ml 46.22 € - emmonya
112220500 PAPANICOLAU OG6 500 ml 44.94 € - emmonya
112230010 PAPANICOLAU EA65 1000 ml 48.79 € - emmonya
11223010.1 PAPANICOLAU EA50 1000 ml 48.79 € - emmonya
112230500 PAPANICOLAU EA65 500 ml 44.94 € - emmonya
112230500.1 PAPANICOLAU EA50 500 ml 44.94 € - emmonya
112700 250A SUDAN III ALCOHOL SOLUTION 200 ml 80.89 € - emmonya
112700250 SUDAN III PROPYLENE GLYCOL 200 ml 56.50 € - emmonya
113080100 PERIODOC ACID SCHIFF (PAS) 100 tests 92.45 € - emmonya
1130801000 PERIODOC ACID SCHIFF (PAS) 1000 ml 130.97 € - emmonya
113080101 PERIODOC ACID SCHIFF (PAS) 100 ml 84.74 € - emmonya
113080250 PERIODOC ACID SCHIFF (PAS) 250 ml 89.88 € - emmonya
113080500 PERIODOC ACID SCHIFF (PAS) 500 ml 100.15 € - emmonya
113273 100WP WRIGHT FOR CYTOLOGY 100 tests 100.15 € - emmonya
113273100 LEISHMAN STAIN 100 tests 100.15 € - emmonya
113273125 LEISHMAN STAIN 125 ml 60.35 € - emmonya
113273125WP WRIGHT FOR CYTOLOGY 125 ml 60.35 € - emmonya
113273250 LEISHMAN STAIN 200 ml 65.48 € - emmonya
113273250WP WRIGHT FOR CYTOLOGY 200 ml 65.48 € - emmonya
113273500 LEISHMAN STAIN 500 ml 82.18 € - emmonya
113273500WP WRIGHT FOR CYTOLOGY 500 ml 82.18 € - emmonya
114000500 BOUIN’S FIXATIVE 500 ml 43.66 € - emmonya
114001000 BOUIN’S FIXATIVE 1000 ml 51.36 € - emmonya
114080100 GOMORI SILVER IMPREGNATION 100 tests 92.45 € - emmonya
114100100 GRIMELIUS 100 tests 92.45 € - emmonya
114382100 METHENAMINE SILVER IMPREGNATION – P.A.S.M 100 tests 92.45 € - emmonya
116450250 COLD ZIEHL NEELSEN-KINYOUN FOR TUBERCLE BACILLI 200 ml 77.04 € - emmonya
116450500 COLD ZIEHL NEELSEN-KINYOUN FOR TUBERCLE BACILLI 500 ml 106.57 € - emmonya
117450100 ZIEHL-NEELSEN FITE 100 tests 71.90 € - emmonya
117450250 ZIEHL-NEELSEN FITE 200 ml 77.04 € - emmonya
117450500 ZIEHL-NEELSEN FITE 500 ml 106.57 € - emmonya
118080010 MAY GR 1000 ml 92.45 € - emmonya
118080250 MAY GR 200 ml 64.20 € - emmonya
118080500 MAY GR 500 ml 71.90 € - emmonya
118080710 PERLS HEMOSIDERIN 100 tests 92.45 € - emmonya
118100100 VON KOSSA 100 tests 92.45 € - emmonya
118100250 METHYL GREEN PYRONIN 200 ml 56.50 € - emmonya
120802100 MALLORY TRICHROMЕ 100 tests 83.46 € - emmonya
121111010 AZAN TRICHROMЕ 1000 ml 188.75 € - emmonya
121111100 AZAN TRICHROMЕ 100 tests 92.45 € - emmonya
122092100 OIL RED O 100 tests 109.14 € - emmonya
123001100 TOLUIDINE BLUE STAIN 1000 ml 84.74 € - emmonya
123001250 TOLUIDINE BLUE STAIN 200 ml 53.93 € - emmonya
123001500 TOLUIDINE BLUE STAIN 500 ml 64.20 € - emmonya
124001100 WEIGERT FOR ELASTIC FIBERS 100 tests 92.45 € - emmonya
130802100 VAN GIESON TRICHROME STAIN 100 tests 77.04 € - emmonya
130802125 VAN GIESON TRICHROME STAIN 100 ml 65.48 € - emmonya
130802250 VAN GIESON TRICHROME STAIN 200 ml 79.61 € - emmonya
130802500 VAN GIESON TRICHROME STAIN 500 ml 106.57 € - emmonya
130880010 WEIGERT’S HAEMATOXYLIN 2x1000 ml 116.84 € - emmonya
130880100 WEIGERT’S HAEMATOXYLIN 100 tests 93.73 € - emmonya
130880250 WEIGERT’S HAEMATOXYLIN 200 ml 65.48 € - emmonya
130880500 WEIGERT’S HAEMATOXYLIN 200 ml 84.74 € - emmonya
131003050 BENNHOLD’S CONGO RED 100 tests 71.90 € - emmonya
131003100 BENNHOLD’S CONGO RED 1000 ml 107.86 € - emmonya
131003250 BENNHOLD’S CONGO RED 200 ml 56.50 € - emmonya
131003500 BENNHOLD’S CONGO RED 500 ml 73.19 € - emmonya
131103005 HIGHMAN’ S CONGO RED 100 tests 71.90 € - emmonya
131103100 HIGHMAN’ S CONGO RED 1000 ml 107.86 € - emmonya
131103250 HIGHMAN’ S CONGO RED 200 ml 56.50 € - emmonya
131103500 HIGHMAN’ S CONGO RED 500 ml 73.19 € - emmonya
143823100 GROCOTT’S METHENAMINE SILVER NITRATE METHOD FOR FUNGI 100 tests 95.02 € - emmonya
155802100 ORCEIN FOR ELASTIC FIBERS 100 tests 73.19 € - emmonya
157160598 CANADA BALSAM 100 ml 55.21 € - emmonya
157160599 IMMERSION OIL 125ml 55.21 € - emmonya
161802050 ALCIAN BLUE pH 2.5 100 tests 70.62 € - emmonya
161802100 ALCIAN BLUE pH 2.5 1000 ml 179.76 € - emmonya
161802250 ALCIAN BLUE pH 2.5 200 ml 498.19 € - emmonya
161802500 ALCIAN BLUE pH 2.5 500 ml 130.97 € - emmonya
162802101 ALCIAN BLUE pH 1 1000 ml 179.76 € - emmonya
162802250 ALCIAN BLUE pH 1 200 ml 84.74 € - emmonya
162802500 ALCIAN BLUE pH 1 500 ml 130.97 € - emmonya
190000002 ALCIAN BLUE pH 0.5 100 tests 101.44 € - emmonya
190000010 ALCIAN BLUE pH 0.5 1000 ml 179.76 € - emmonya
190000500 ALCIAN BLUE pH 0.5 500 ml 70.62 € - emmonya
199001000 SACCOMANO'S FIXATIVE 125 ml 50.08 € - emmonya
221222250 CYTOMAX – FAST PAPANICOLAU 200 ml 92.45 € - emmonya
221222500 CYTOMAX – FAST PAPANICOLAU 500 ml 120.70 € - emmonya
241822100 FONTANA-MASSON FOR REDUCING SUBSTANCES 100 tests 83.46 € - emmonya
313110 PARAFFIN wax histology 56-58 1 kg 44.94 € - emmonya
405003 EUROKITT 100 ml 55.21 € - emmonya
4340-0058 Микро пипета 0,1-2,5мкл автоклавируема unit 148.94 € - emmonya
4340-0059 Микро пипета 0,5-10мкл автоклавируема unit 148.94 € - emmonya
4340-0060 Микро пипета 2-20мкл автоклавируема unit 148.94 € - emmonya
4340-0061 Микро пипета 5-50мкл автоклавируема unit 148.94 € - emmonya
4340-0062 Микро пипета 10-100мкл автоклавируема unit 148.94 € - emmonya
4340-0063 Микро пипета 20-200мкл unit 148.94 € - emmonya
4340-0064 Микро пипета 50-200мкл unit 148.94 € - emmonya
4340-0065 Микро пипета 100-1000мкл unit 148.94 € - emmonya
4340-0066 Микро пипета 200-1000мкл unit 148.94 € - emmonya
59801 LEPKA 100 ml 55.21 € - emmonya
BG 10130505 Вана Coplin,стъклена за 5 стъкла, с капак unit 47.51 € - emmonya
BG 10130510 Вана Schifferdecker, стъклена за 10 стъкла, с капак 1 unit 47.51 € - emmonya
BG 31012025AM Кутия архиваторна за 25 предметни стъкла unit 39.80 € - emmonya
BG 31012050AO Кутия архиваторна за 50 предметни стъкла unit 39.80 € - emmonya
BG 31012100AO Кутия архиваторна за 100 предметни стъкла unit 42.37 € - emmonya
BG 31013020P Пластмасова мапа за 20 стъкла, без капак unit 43.66 € - emmonya
BG 31050101B Сини биопсични касети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050101G Зелени биопсични касети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050101P Розови биопсични касети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050101Y Жълти биопсични касети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050102B Сини хистокасети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050102G Зелени хистокасети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050102P Розови хистокасети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050102W Бели хистокасети 250 57.78 € - emmonya
BG 31050102Y Жълти хистокасети 250 57.78 € - emmonya
BG 31051717 Диспомолд 17 per 17 per 5 1000 86.03 € - emmonya
BG 38010050 Контейнер за остри отпадъци, 5000 мл unit 43.66 € - emmonya
BG 38020010 Контейнер за остри отпадъци, 1000 мл unit 41.09 € - emmonya
BG 38030020 Контейнер за остри отпадъци, 2000 мл unit 41.09 € - emmonya
BG 38040007 Контейнер за остри отпадъци, 700 мл unit 41.09 € - emmonya
BG 39900306 Транспортна среда Стюарт unit Ask price - emmonya
BG 39900651 Транспортна среда Амиес unit Ask price - emmonya
BG 44125 Мега касети, бели 1000 475.08 € - emmonya
BG 45030002 Четка за почистване на пипети, цилиндрична unit 43.66 € - emmonya
BG 45050001 Четки за почистване на пипети, конична unit 39.80 € - emmonya
BG 51040600 Архиватор за парафинови блокчета, за 315 блокчета unit 82.18 € - emmonya
BG 51040801 Архиватор за парафинови блокчета, за 900 блокчета unit 192.60 € - emmonya
BG 51040802 Архиватор за 7000 стъкла unit 192.60 € - emmonya
BG 60001001 Картонена мапа за едно предметно стъкло, с капак unit Ask price - emmonya
BG 60001002 Картонена мапа за 2 стъкла, с капак unit Ask price - emmonya
BG 60001003 Картонена мапа за 3 стъкла, с капак unit Ask price - emmonya
BG 60001004 Картонена мапа за 4 стъкла, с капак unit Ask price - emmonya
BG 60001009 Картонена мапа за 9 стъкла, с капак unit 42.37 € - emmonya
Catalog Product Name Quantity Price Category Supplier